bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie.
Data publikacji strony internetowej: 2010-01-21.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2010-01-21.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Głowacki Arkadiusz, aglowacki@glowno.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 719 11 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
BUDYNEK: Miejski Ośrodek Kultury w Głownie, ul. Kopernika 45

1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kopernika
2. Do wejścia prowadzą schody. Brak podjazdów dla wózków.
3. Nad wejściem nie ma głosników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy i toalet dla osób niepełnosprawnych.
4. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub onlineOpublikował: Arek Głowacki
Publikacja dnia: 06.05.2022
Podpisał: Szymon Adamczewski
Dokument z dnia: 06.05.2022
Dokument oglądany razy: 34